Vestigo Kapitalförvaltning
Total överblick över ditt sparande

Placeringar i depåförsäkring

Värdepappersfonder
Samtliga UCITS-registrerade fonder samt andra värdepappersfonder som godkänts av försäkringsbolaget.

 

Räntebärande placeringar
Statsskuldväxlar, statsobligationer, certifikat och företagsobligationer.

 

Aktieobligationer
aktieindexobligationer, aktiekorgbevis
Noterade på Stockholmsbörsen (OM)

 

Covered calls (utfärdande av köpoptioner avseende innehavda värdepapper)
Standardiserade aktieoptioner noterade på Stockholmsbörsen (OM) och underliggande värdepapper utgörs av aktier noterade på ovanstående börser.

 

Försäkringstagaren äger inte rätt att avyttra underliggande värdepapper så länge de utgör säkerhet för utfärdade optioner. Försäkringstagaren har inte heller rätt att ställa annan säkerhet än underliggande värdepapper.

 

Innehav av köp- och säljoptioner
Standardiserade aktie- och OMX-optioner noterade på Stockholmsbörsen (OM) och underliggande värdepapper utgörs av aktier noterade på ovanstående börser. Innehav av köp- och säljoptioner är begränsat till 20 procent av portföljvärdet vid tidpunkten för köpet. Lösen av optionsavtalet är inte möjligt om likvida medel saknas på likvidkonto (innehavd köpoption) eller om de underliggande aktierna inte innehas (innehavd säljoption).

 

Warranter
Warranter som är noterade på Stockholms Fondbörs och är av europeisk typ med kontant slutavräkning, där underliggande värdepapper utgörs av aktier noterade på ovanstående börser.

 

Konverteringslån och omvända konvertibler
Konverteringslån och omvända konvertibler där underliggande värdepapper utgörs av aktier noterade på ovanstående börser.

 

Emissionsrätter
Emissionsrätter där underliggande värdepapper utgörs av aktier noterade på ovanstående börser.

 

Aktienoteringar