Vestigo Kapitalförvaltning
Personlig kompetens och djupgående analys
Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar.  Vestigo kommer att behandla Kundens personuppgifter (såväl av Kunden själv lämnade som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Vestigo:s rättsliga skyldigheter samt behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden om regel/villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster mm med anknytning till avtalet.

Kunden är införstådd med att Vestigo har en skyldighet att lagra uppgift om Kundens förhållanden och att detta sker i elektroniskt kundhanteringssystem.

Vestigo personuppgiftsbehandling
Som kund lämnar du ifrån dig en del personuppgifter. I den här informationstexten beskrivs övergripande hur och varför dessa behandlas samt vilka rättigheter du har.
Mer specifik information kan vid behov tillhandahållas i respektive produktvillkor. Informationen i sådana produktvillkor utgör ett komplement till, och i förekommande fall ändring av, denna information.

Vilka personuppgifter behandlas?
Vestigo behandlar ditt namn samt dina kontaktuppgifter.

Varifrån hämtas personuppgifterna?
De personuppgifter som Vestigo behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du är kund.

Varför behandlar Vestigo dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är tillgängliga bara för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och administrera den tjänst du begärt. Ändamålen med behandlingen är att Vestigo ska kunna tillhandahålla av dig önskade produkter, hantera kundförhållandet, skicka dig relevanta erbjudanden och genomföra produktutveckling.

Vilken rätt har Vestigo att behandla dina personuppgifter?
Vestigo behöver behandla personuppgifter för att uppfylla sina förpliktelser och utöva sina rättigheter enligt avtal och vidta åtgärder om begärts av dig innan eller efter att ett avtal har träffats. Dessutom krävs vissa av dina uppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt bokföringslagen.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Vestigo sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från alla våra tjänster, tar vi bort personuppgifterna så snart vi kan. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att fylla olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Till vilka kommer uppgifterna skickas?
Vestigo skickar dina uppgifter utanför bolaget endast då det är absolut nödvändigt för uppfyllande av syftena ovan. De kategorier av mottagare som kan komma att få del av dina uppgifter är Vestigo samarbetspartners inom områdena IT-utveckling, marknadsföring, kundanalyser, redovisning och fakturering samt, om det skulle krävas, myndigheter.

Tillgång och rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Därutöver har du rätt till viss information om pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och sådan behandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

Klagomål
Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen, som kommer byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten.