Vestigo Kapitalförvaltning

Tillsyn

Vestigo Kapitalförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn. Nedanstående tillståndsutdrag är hämtat från Finansinspektionen. Uppgifterna finns på deras hemsida som du hittar här >>

  • 2012-08-27 Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
  • 2012-08-27 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
  • 2012-08-27 Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare

 

Reklamation

För Vestigo är kunden det viktigaste och vi vill att du ska vara nöjd som kund hos oss. Om du är missnöjd med den rådgivning som du erhållit hos Vestigo skall du i första hand vända dig till din rådgivare. De ärenden som löser sig hos respektive rådgivare anses inte som klagomål och kommer ej heller att registreras som klagomål. Om du efter en sådan kontakt fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du skriftligen, eller via mail, vända dig till Vestigo:s klagomålsansvarig.

 

Klagomål Försäkringsaffärer

compliance@vestigo.se

 

Klagomål Värdepappersaffärer

Om Du som kund av någon anledning är missnöjd med Bolaget, och inte löser problemet med rådgivaren, ska Du kontakta bolagets klagomålsansvarig, Svensk Värdepappersservice AB. Svensk Värdepappersservice AB kommer utreda ditt klagomål snarast möjligt för att sedan upprätta ett förslag till beslut. SVP fattar sedan ett beslut i klagomålsärendet och Du informeras skriftligen om hur Du kan gå vidare med ditt klagomål.

 

Klagomålet ska skickas antingen med e-post till

 

klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

 

eller via brev till

 

Klagomålsansvarig

Svensk Värdepappersservice AB

Grev Turegatan 14, 4t

114 46 Stockholm

 

Vestigo:s policy är att samtliga eventuellt inkomna klagomål skall behandlas med tillbörlig omsorg, saklighet, effektivitet och korrekt och om klagande begär det, i en handling eller annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för klagande. Du har rätt att få ett snabbt svar. Kan Vestigo inte ge dig ett svar inom 14 dagar ska du bli informerad om handläggningen av ärendet och hur det ligger till i tid. Om ditt klagomål inte kan tillmötesgås har du rätt att få en motivering till detta.

 

Om du efter prövning av vår klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du låta allmän domstol pröva ditt ärende eller, om du är konsument, vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00. Ytterligare information finns på http://www.arn.se/. Information lämnas också hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm. Mer information finns på http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se/ samt hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, telefon 08-24 30 85. Mer information finns på http://www.konsumentbankbyran.se/